Etikete göre gösterilenler tmfb http://kamusalbilgi.com Thu, 13 Dec 2018 00:48:57 +0000 Joomla! - Open Source Content Management tr-tr Hastaneler TMFB Almalıdır http://kamusalbilgi.com/ulastirma-bakanligi/tehlikeli-madde/item/143-hastane-tehlikeli-madde-faaliyet-belgesi.html http://kamusalbilgi.com/ulastirma-bakanligi/tehlikeli-madde/item/143-hastane-tehlikeli-madde-faaliyet-belgesi.html Hastaneler TMFB Almalıdır

Tehlikeli Madde Faaliyet BelgesiTehlikeli Maddelerin taşınmasıyla ilgili Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Buna göre ADR ‘ de belirtilen tehlikeli maddelerle iştigal işletmelerden Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) istenmektedir.

Bazı tehlikeli maddelerle iştigal edenlerden bir takvim yılı içerisinde 50 ton tehlikeli mal ile iştigal etmesi halinde TMFB istenirken bazı tehlikeli maddelerle iştigal edenlerden miktara bakılmaksızın TMFB istenmektedir.

ADR Sınıf 6.2’ ye (Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler) tabi Tehlikeli Madde işi ile uğraşan veya Sınıf 6.2 ‘ye tabi madde üreten tüm hastanelerin Tmfb alması ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurması gerekmektedir. Ancak kamu kurumlarının TMGD istihdamı zorunluluğu 01.01.2018 tarihine kadar aranmayacağından bu tarihe kadar kamu hastanelerinin TMDG istihdamı istenmeyecektir. Özel şahıs veya tüzel kişiliklere ait hastaneler ise hem TMFB almak hem de TMGD istihdam etmek / hizmet almak zorundadır.

Sınıf 6.2 bulaşıcı maddeler bulaşıcı maddeler, patojen içerdiği bilenen ve içermesi beklenen maddelerdir.  Patojenler, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olabilecek mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, riketsiya, parazitler, mantar dahil) ve prionlar gibi ajanları kapsamaktadır. Ayrıca, genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar, biyolojik ürünler, tanılayıcı örnekler ve hastalık bulaşmış canlı hayvanlarda durumuna göre bu sınıfa dahil edilebilmektedir. (Ayrıntılı bilgi için ADR ‘ye bakılmalıdır)

TMFB almak isteyen kamu hastaneleri harici hastaneler matbu başvuru dilekçesi, ticaret sicil gazetesi /  gazeteleri aslı, faaliyet belgesi aslı, ortak sahip ve yöneticilere ait adli sicil belgesi aslı, imza sirküsü aslı ile müracaat etmelidir. Kamu hastaneleri ise başvuru dilekçesi, “kendi düzenleyecekleri” yetkiliyi belirtir imza sirküsü ile ticaret sicil gazetesi ve faaliyet belgelerinden muaf olduklarını belirten resmi yazı ile müracaat edeceklerdir. Otomasyon sistemine kayıt eklenirken vergi numarası kullanıldığından başvurularda mutlaka vergi numarası belirtilmelidir. İmza örneği hazırlanırken hastane adı, vergi numarası, adresi v.s. bilgilerde belirtilebilir.

]]>
avarbey@gmail.com (Hakan Aykut) Tehlikeli Madde Wed, 27 Apr 2016 13:07:02 +0000
Demiryolu İle Tehlikeli Madde Taşımacılığında Taraflar http://kamusalbilgi.com/ulastirma-bakanligi/tehlikeli-madde/item/141-demiryolu-tehlikeli-madde-tasima-taraflari.html http://kamusalbilgi.com/ulastirma-bakanligi/tehlikeli-madde/item/141-demiryolu-tehlikeli-madde-tasima-taraflari.html Demiryolu İle Tehlikeli Madde Taşımacılığında Taraflar

Demiryolu İle Tehlikeli Madde TaşımacılığıTehlikeli maddelerin demiryolu taşınması hakkında 16.07.2015 tarihli Resmi Gazete ile “Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Tehlikeli maddelerin taşınması işlemlerinde dünya standartlarını yakalamak, hasar, ölüm ve yaralanmaları önlemek veya etkisini en aza indirgemek amaçlanmaktadır. 

Yönetmelikte yapılan iş türüne göre faaliyet türleri kategorize edilmiştir. Bunlar, Türkiye demiryollarını kullanan yabancı tren veya vagonlar dahil demiryolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli maddeleri gönderenler ve bu maddelerin alıcıları, paketleyenler, dolduranlar, boşaltanlar, demiryolu alt yapı işletmecileri ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak ambalajlar ve yük taşıma birimleridir.

Taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin güvenlik danışmanı bulundurması zorunludur.

Alıcı: Taşıma evrakına göre tehlikeli maddenin alıcısı veya taşıma evrakı hükümlerine uygun olarak alıcı tarafından atananlar veya taşıma sözleşmesi olmadan yürütülen taşımalarda ise tehlikeli maddenin varış noktasında idaresini üstlenen gerçek veya tüzel kişiler,

Ambalajlayan (Paketleyen): Tehlikeli maddeleri, büyük ambalaj ve orta boy dökme yük konteyneri dahil, değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde ambalajları taşınmaya hazır hale getiren, tehlikeli maddeleri paketleyen ya da bu madde paketlerini, etiketlerini değiştiren, taşıtmak amacıyla etiketleyen, gönderici veya onun talimatı ile bu işlemleri yapan işletmeler,

Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü bir konteynerin, dökme yük konteynerinin, çok elemanlı gaz konteynerinin (ÇEGK), tank-konteynerinin veya portatif tankın vagondan indirilmesi; ambalajlı tehlikeli maddelerin, orta boy dökme yük konteynerlerinin veya portatif tankların vagon veya konteynerden indirilmesi; tehlikeli maddelerin bir sarnıç vagondan, sökülebilir tanktan, portatif tanktan veya tank-konteynerden veya bir tüplü gaz tankerinden, ÇEGK’den, bir vagondan veya dökme yük taşınan bir konteynerden boşaltılmasını yapan işletmeyi

Dolduran: Tehlikeli maddeleri sarnıç vagona, sökülebilir tanka sahip vagona, portatif tanka veya tank konteynere ve/veya bir vagona, dökme halinde taşımak için büyük konteynere veya orta boy dökme yük konteynerine veya tüplü gaz vagonuna veya çok elemanlı gaz konteynerine dolum yapan işletmeyi,

Yükleyen: Ambalajlı tehlikeli maddeleri, orta boy dökme yük konteynerleri veya portatif tankları bir vagonun veya konteynerin içine veya üzerine yükleyen veya bir konteyneri, dökme yük konteyneri, ÇEGK, tank-konteyneri veya portatif tankı bir vagon üzerine yükleyen işletmeleri,

Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli malları gönderen işletmeyi, ayrıca, taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “gönderen” olarak belirtilen kişiyi,

Demiryolu Altyapı İşletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri, 

Demiryolu Tren İşletmecisi (Taşımacı): Demiryolu şebekesi üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

Tank-Konteyner/Portatif Tank İşletmecisi: Tank konteyner, taşınabilir tank veya tankerlerin, adına kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmecileri,

Sarnıç Vagon Sahibi / İşletmecisi: Sıvı, gazlı, toz ya da granüllü maddelerin nakliyesi için kullanılan, bir ya da birden çok sarnıç-tan oluşan bir üst yapı ile hareketli aksam, süspansiyon, tampon, çekme, fren ve benzeri gibi ekipmanların monte edildiği bir şasisi bulunan vagonun sahibi veya işletmecisi

 

 

]]>
avarbey@gmail.com (Hakan Aykut) Tehlikeli Madde Wed, 03 Feb 2016 08:06:00 +0000
Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi http://kamusalbilgi.com/ulastirma-bakanligi/tehlikeli-madde/item/139-demiryolu-tehlikeli-madde-faaliyet-belgesi.html http://kamusalbilgi.com/ulastirma-bakanligi/tehlikeli-madde/item/139-demiryolu-tehlikeli-madde-faaliyet-belgesi.html Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Demiryolu İle Tehlikeli Madde TaşımacılığıDemiryolu ile RID 'a (Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme) göre tehlikeli madde sınıfına giren maddelerle iştigal eden; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan, tank-konteyner/portatif tank işletmecisi, sarnıç-vagon sahibi/işletmecisi, demiryolu tren işletmecisi ve demiryolu alt yapı işletmecisi Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (Tmfb-Dmr) almak zorundadır. İşletmeler bu faaliyetlerden biriyle veya aynı anda birden fazlasıyla iştigal edebilir. Tehlikeli Maddeler RID Bölüm 3.2 'te listelenmiştir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde (Tmfb) olduğu gibi Tmfb-Dmr belgesi tehlikeli maddelerle bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapanlara zorunlu koşulmuştur. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (Tmfb) alan işletmecilerden aynı zamanda demiryollarını kullanarak taşımacılık yapanların ayrıca Tmfb-Dmr almak durumundadır. Aynı şey Tmfb-Dmr alarak demiryoları ile tehlikeli madde taşımacılığı / işletmeciliği yaparken Tmfb kapsamında işle iştigal eden/etmeye başlayan işletmeler birde Tmfb almak durumundadır.

Tmfb-Dmr belgesi almak için işletmeler bağlı bulundukları Ulaştırma Bölge müdürlüğüne müracaat etmelidir. İstenen evraklar;

Başvuru dilekçesi,

Firma unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi veya değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslı,

Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,İmza sirküsü gerekmektedir.

Şube, bayi, temsilcilik şekliyle faaliyet gösteren şubenin/temsilciliğin/bayinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge müdürlüğüne müracaat etmelidir. Tmfb istendiği gibi "muhtemelen" şube için birde resmi kurumdan alınmış şubeyle ilgili (belediyeden işyeri açma ruhsatı, vergi dairesinden işyeriyle ilgili adresi, iştigali gösteren yazı v.s.) resmi bir yazı istenmektedir. Bazı durumlarda şubeler/bayiler için sicil gazetesi ilanına çıkılmamaktadır. Şube / temsilcilik başvurularında şube ile ilgili resmi bir yazı, faaliyet belgesi (şubeye ait yoksa merkeze ait), sicil gazetesi (şubeye ait yoksa merkeze ait), imza sirküsü (şubede resmi yetkili atanmadıysa firmaya ait imza sirküsü) gerekecektir. Belge fiyatı 602 TL dir. Yenilenmesi, zayi olması veya faaliyet konularında değişiklik nedeniyle yapılan işlemde belge ücretinin %5'i ödenir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin ücreti altıyüziki Türk Lirası’dır. Faaliyet Belgesinin yenilenmesinde, zayii veya faaliyet değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenmesinde bu ücretin %5’i alınır. Tmfb belgesi sahibi olupta Tmfb-Dmr belgesi alan kişiler ise normal ücretin %10' nu öder. (62 TL) Firmanın her bir şubesi için yukarıda belirtilen şekilde ücret ödenir.

]]>
avarbey@gmail.com (Hakan Aykut) Tehlikeli Madde Mon, 11 Jan 2016 18:23:33 +0000
TMT Tarafların Sorumlulukları http://kamusalbilgi.com/ulastirma-bakanligi/tehlikeli-madde/item/125-tehlikeli-madde-taraflarin-sorumlulugu.html http://kamusalbilgi.com/ulastirma-bakanligi/tehlikeli-madde/item/125-tehlikeli-madde-taraflarin-sorumlulugu.html TMT Tarafların Sorumlulukları

Tehlikeli malların taşınmasında gönderen, taşıyıcı, alıcı, yükleyen, dolduran, ambalajlayan, boşaltan ve tank konteyner operatörü tarafları oluşturmaktadır. Düzenlenen yetki belgesi işletmenin yaptığı iş doğrultusunda bir veya yukarıda belirtilen tarafların tamamını kapsayabilir. 

İşletmenin yaptığı iş noktasında her faaliyeti için ayrı ayrı sorumluluğu ve görevi vardır. Bununla birlikte tüm taraflar genel emniyet önlemlerini almak, uygulamak ve ilgili alanlarındaki bütün olaylara ADR ‘nin belirttiği zorunluluklara uymak zorundadır. 

Tehlikeli malların taşınması sırasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve kapsamına bağlı olarak zarar ve yaralanmadan uzak durmak ya da gerekirse etkilerini azaltmak için uygun önlemleri almalıdır. Kamu güvenliğini tehlikeye sokacak acil bir risk oluştuğunda taraflar hemen acil servislerine haber vermeli ve harekete geçmek için gereken bilgi için ulaşılabilir durumda olmalıdır. 

Gönderen

Tehlikeli malların ADR mevzuatına uygun şekilde sınıflandırılmış ve yetkilendirilmiş olmasını sağlanmalıdır. Sevkiyat prosedürleri ile sınırlı ve istisnai miktarlara ilişkin olarak tehlikeli malların listesi, özel hükümleri ve muafiyetleri belirten Adr Bölüm 5.4’teki ve Bölüm3'teki tabloların zorunluluklarını göz önünde bulundurarak, taşıyıcıya gerekli bilgi ve verileri izlenebilir bir formu ve gerekirse taşıma için gerekli belgeleri ve taşıma sırasında bulundurulan belgeleri (yetkiler, onaylar, bildiriler, sertifikalar, vs) istenildiğinde yetkililere ibraz edilmek üzere hazır bulundurulmalıdır. 

ADR tanımlarına uygun şekilde onaylanmış, taşınacak maddelerin taşınmasına uygun ve ADR'de tanımlanan işaretleri taşıyan ambalajları, büyük ambalajları, orta boy hacimli konteynerleri (IBC'ler) ve tankları (tankerler, sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, ÇEGK'ler, portatif tanklar ve tank konteynerler) kullanılmalı, sevkiyat araçlarının ve gönderme kısıtlamalarının zorunluluklarına uyulmalıdır. 

Boş, temizlenmemiş ve gazı boşaltılmamış tankların (tankerler, sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, ÇEGK'ler, portatif tanklar ve tank konteynerler) ve ya boş, temizlenmemiş araçların ve büyük ve küçük yığın konteynerlerin bile uygun olarak işaretlenmiş ve etiketlenmiş olduğundan ve boş, temizlenmemiş tankların kapalı olduklarından ve doluymuş gibi sızdırmaz olduğundan emin olunmalıdır. 

Gönderen kimse diğer tarafların hizmetlerini kullanıyorsa (ambalajlayıcı, yükleyici, doldurucu, vb.), sevkin ADR zorunluluklarını sağladığından emin olmak için gerekli tedbirleri almalıdır. Gönderen üçüncü bir taraf için çalıştığında, üçüncü taraf taşınacak tehlikeli mallar hakkında madde göndereni yazıyla bilgilendirmeli ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu bütün bilgi ve belgeleri sağlamalıdır. 

Taşıyıcı

Taşınacak tehlikeli malların taşımasının ADR uyarınca onaylanmış olduğunu, tehlikeli malların taşınması ile ilgili ADR’de öngörülen tüm bilgilerin taşınmadan önce gönderene sağlandığını, taşıma ünitesinde kanunda öngörülen belgelerin olduğunu veya kâğıt belgeler yerine elektronik bilgi işlem (EDP) veya elektronik veri değişimi (EDI) yöntemleri kullanılıyorsa, bu verilerin kağıt belgelere eşdeğer olacak biçimde taşıma sırasında bulunduğunu, taşıyıcı araçlarda ve yüklerde görsel olarak belirgin bozukluk, sızıntı veya çatlak, eksik teçhizatı olup olmadığını, tankerlerin, tüplü gaz tankerlerinin, sökülebilir tankların, portatif tankların, tank konteynerlerin ve ÇEGK'lerin bir sonraki testinin geçerlilik tarihinin geçmediğini, araçların olması gerekenden daha fazla yüklenmediğini, tanımlanmış tehlike etiketleri ve işaretlerinin araçlara iliştirildiğini, yazılı talimatlarda sürücü için tanımlanan teçhizatın araçta olduğunu temin etmek zorundadır.

Bu hususlar, ilgili durumlarda taşıma belgeleri ve eşlik eden belgeler esas alınarak, aracın veya konteynerın uygun olduğunda yükün görsel olarak muayene edilmesi suretiyle gerçekleştirilmelidir. 

Malların taşınmasının Adr kapsamında onaylanmış olduğu,  araçların olması gerektiğinden fazla yüklenmemiş olduğu, tehlike etiket ve işaretlerinin araçlara iliştirilmiş olduğu ve ilgili tüm belgelerin diğer taraflarca temin edilmiş olması halinde taşıyıcı bu bilgi ve belgelere güvenebilir.  Adr uyarınca her hangi bir ihlal söz konusu olduğunda taşıyıcı malları sevkiyata, durum düzeltilene kadar, göndermemelidir. 

Yolculuk boyunca, taşıma işleminin güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal gözlemlenirse, trafik güvenliği, sevkiyatın güvenli bir şekilde dolaşımının engellenmesi ve halk güvenliği göz önünde bulundurularak, sevkiyat olabildiğince çabuk bir şekilde durdurulmalıdır. Taşıma işlemi sadece gönderilen madde mevcut düzenlemelerle uyum içindeyse devam ettirilebilir. Yolculuğun geri kalanından sorumlu yetkili kurum(lar) taşıma işleminin devam etmesi için onay verebilir. 

Alıcı

Alıcı zorlayıcı nedenler olmadıkça tehlikeli maddelerin kabulünü ertelememekle ve boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra kendisiyle ilgili ADR zorunluluklarının yerine getirildiğini onaylamakla yükümlüdür.  Konteynerler kullanılıyorsa, bu onayın ADR zorunluluklarına ilişkin bir ihlali açığa çıkarması halinde alıcı, taşıyıcıya konteyneri sadece ihlal giderildikten sonra iade etmelidir. Alıcı diğer tarafların hizmetlerinden yararlanırsa (boşaltıcı, temizleyici, dezenfekte hizmeti vb.), ADR’nin yukarıdaki zorunluluklarına uyulduğundan emin olmak için uygun tedbirleri almalıdır. 

Yükleyici  

Yükleyici tehlikeli malları taşıyıcıya sadece tehlikeli mallar ADR'ye göre onay aldıysa teslim edebilir. Yükleyici ambalajlanmış tehlikeli malları veya temizlenmemiş boş ambalajları taşıma için teslim ederken ambalajların zarar görüp görmediğini kontrol etmelidir. Yükleyici zarar görmüş ambalajları, özellikle sızdırmaz olmayanları ve tehlikeli maddeyi sızdıran veya sızdırma riski taşıyan ambalajları zarar giderilene kadar teslim etmemelidir. Bu yükümlülük boş, temizlenmemiş ambalajlar için de geçerlidir. 

Yükleyici tehlikeli malları araca, büyük ya da küçük konteynere yüklerken, yükleme ve elleçlemeye ilişkin özel koşullara, tehlikeli malları konteynere yükledikten sonra belirtilen (Adr Bölüm 5.3) tehlike işaretleri koşullarına, yükleyici ambalajları yüklerken, araç ya da büyük konteynerdeki tehlikeli malları göz önünde bulundurarak karışık yükleme yasaklarına ve yiyeceklerin, diğer tüketim maddelerinin ya da hayvan yemlerinin ayrılmasıyla ilgili zorunluluklara uymalıdır. 

Ambalajlayıcı

Ambalajlama koşullarını veya karışık ambalajlama koşullarını ilgilendiren zorunluluklara ve ambalajları taşıma için hazırladığında, ambalajların işaretlenmesi ve etiketlenmesini ilgilendiren zorunluluklara uymak zorundadır. 

Doldurucu

Tankları doldurmadan önce tankların ve teçhizatlarının teknik olarak yeterli olduğunu, tankerlerin, tüplü gaz tankerlerinin, sökülebilir tankların, portatif tankların, tank konteynerlerin ve ÇEGK'lerin bir sonraki test için sürelerinin dolmadığını tespit etmeli ve sadece doldurulacak tanklarda taşınmasına izin verilen tehlikeli malları tanklara doldurmalıdır. Doldurucu tankı doldururken, bitişik kompartımanlardaki tehlikeli malları ilgilendiren zorunluluklara uygun hareket etmelidir. 

Doldurucu tankı doldururken, doldurulan madde için maksimum izin verilebilir doldurma derecesini veya izin verilebilir maksimum litre başına içeriklerin kütlesini gözlemelidir.  Dolumu yaptıktan sonra bütün kapakların kapalı durumda olduğundan ve sızıntı olmadığından, doldurduğu tankın dışında tehlikeli dolum maddelerinin artıklarının yapışmadığında ve tehlikeli malları dökme halinde taşıma için hazırlarken, belirtilen turuncu plakaların, afişlerin veya etiketlerin, yüksek sıcaklık maddelerinin ve çevreye tehlikeli maddelerin işaretleri ile birlikte tankların, araçların, büyük ve küçük konteynerlerin üzerine zorunluluklara uygun şekilde takıldığından emin olmalıdır. 

Doldurucu tehlikeli malları dökme halinde taşıma için hazırlarken, belirtilen turuncu plakaların, afişlerin veya etiketlerin, yüksek sıcaklık maddelerinin ve çevreye tehlikeli maddelerin işaretleri ile birlikte tankların, araçların, büyük ve küçük konteynerlerin üzerine zorunluluklara uygun şekilde takıldığından emin olmalıdır. 

Tank konteyner/portatif tank operatörü

Yapı, teçhizat, testler ve işaretlemeler ile ilgili zorunluluklara uygunluğu temin etmeli, gövdelerin ve teçhizatlarının bakımının, normal işletme koşullarında, tank-konteyner/portatif tankın bir sonraki incelemesine kadar ADR zorunluluklarına uygun şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmalıdır.

Gövde veya gövde teçhizatının güvenliği, tamir, değişiklik veya bir kaza durumunda azalma eğilimi gösterdiğinde ayrıntılı şekilde kontrol etmelidir. 

Boşaltıcı

Ambalaj, konteyner, tank, MPÜB, ÇEGK veya araç üzerindeki bilgiler ile taşıma belgesindeki ilgili bilgileri karşılaştırarak doğru maddelerin boşaltıldığını, boşaltma öncesinde ve esnasında, ambalajların, tankın, aracın veya konteynerin boşaltma işlemini tehlikeye sokacak şekilde zarar görüp görmediğini kontrol etmek. Böyle bir durum olduğunda, gerekli önlemler alınana kadar boşaltmanın gerçekleşmediğini araştırarak tespit etmelidir. 

Tankın, aracın veya konteynerin boşaltılmasının hemen sonrasında, boşaltma işlemi sırasında tankın, aracın veya konteynerin dışına yapışmış tehlikeli kalıntıları temizlemeli ve valfların kapandığından emin olmalı ve açık yerleri incelemeli, araçların ve konteynerlerin temizliği ve dezenfekte edilmesi ile ilgili olarak öngörülenlerin yerine getirildiğinden, konteynerler bir kere tamamıyla boşaltıldığında, temizlendiğinde ve dezenfekte olduğunda, Adr Bölüm 5.3 uyarınca, artık üzerinde tehlike işaretlerini taşımadığından emin olmalıdır. Boşaltıcı diğer tarafların hizmetlerinden yararlanırsa (temizleyici, dezenfekte hizmeti vb.), ADR zorunluluklarına uyulduğundan emin olmak için uygun tedbirleri almalıdır.Boşaltma ile ilgili tüm zorunluluklara uymak zorundadır. (Boşaltma işi çıkarma, boşaltma ve tahliye işlemlerini kapsar ) 

]]>
avarbey@gmail.com (Hakan Aykut) Tehlikeli Madde Sat, 05 Dec 2015 17:41:05 +0000
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi İptali http://kamusalbilgi.com/ulastirma-bakanligi/tehlikeli-madde/item/18-tehlikeli-madde-faaliyet-belgesi-iptali.html http://kamusalbilgi.com/ulastirma-bakanligi/tehlikeli-madde/item/18-tehlikeli-madde-faaliyet-belgesi-iptali.html

Tehlikeli maddeleri karayolu ile taşıyan ve bu mallarla bir takvim yılı içerisinde miktarının 50 ton ve üzeri doldurma, paketleme, yükleme, gönderme, alma, boşaltma ve/veya tank konteyner taşınabilir tank işletmeciliği işi yapanlar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alması zorunlu hale gelmişti.

TMFB kapsamında olan iş ve işlemler yapan işletmeler bu faaliyetlerini sonlandırmadan belgelerini iptal edememektedir. İptal edebilecek konumda olanlarda TMFB kapsamında iş yapmadıklarına dair durumlarını resmi bir yazıtla belgelendirmek zorundadır.  

TMFB belgesi alanların aynı zamanda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı(TMGD) istihdam etme mecburiyeti başta olmak üzere, bir takvim yılında 50 ton ve üzeri tehlikeli madde kapsamına giren mallarla iştigal etmemesine rağmen TMFB alanlar ve TMFB kapsamındaki faaliyetlerini sonlandıran işletmeler mevcut bulunan TMFB belgelerini iptal etmek istemekteler. ADR Bölüm 3.2 deki Tablo A da yer alan Sınıf 1 (Patlayıcı Maddeler / Nesneler), Sınıf 6 (Zehirli / Bulaşıcı Maddeler) ve Sınıf 7 (Radyoaktif Maddeler) hariç Sınıf 2, Sınıf 3, Sınıf 4, Sınıf 5, Sınıf 8 ve Sınıf 9 kapsamında olan ve bir takvim yılı içerisinde 50 ton altı miktarlarda tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin almış oldukları TMFB belgesini iptal edebilmesi için bağlı oldukları vergi dairesinden “son bir yıl içerisinde 50 ton altında tehlikeli madde işi ile iştigal ettiklerine” dair bir belgeyi bağlı oldukları bölge müdürlüğüne ibraz etmeleri halinde belgeleri iptal edilebilecektir.  Tehlikeli maddelerle iştigal eden ve bu tehlikeli maddelerle olan faaliyetini sonlandıran işletmeler ise ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları ruhsat, lisans, izin v.s. belgelerden birinde TMFB kapsamında olan iş ve işlemlerden çekildiğini gösteren bilgileri içeren belgeyi ibraz etmeleri halinde TMFB belgeleri iptal edilebilecektir.

 
]]>
avarbey@gmail.com (Hakan Aykut) Tehlikeli Madde Thu, 12 Nov 2015 20:28:34 +0000