M3 yetki belgesi nedir? Nasıl alınır?

03 Aralık 2015
Yazar :  

Uluslararası ve yurtiçi tarifeli kargo işletmeciliği yapacak olan şahıs veya şirketlere verilen bir yetki belgesi türüdür. Ücreti, 387.548 TL yetki belgesi ve kaydedilen her bir araç için 90 TL taşıt kartı ücretinden oluşmaktadır. M3 yetki belgesi tarifeli bir işletmecilik türüdür. 

Kargo herhangi bir taşıma aracına yüklenmiş yolcuların eşyası dışındaki yük demektir. Taşıma, bir yarar sağlamak üzere insanın, eşyanın ve iletişim bilgilerinin ekonomik, hızlı ve güvenli olarak yerlerini değiştirmesi, tarifeli kargo taşıma ise işletmecinin kargo kabul veya dağıtım yaptığı merkezi, şubesi veya acentesinin bulunduğu yerleşim yerleri arasında önceden belirlenen bir ücret tarifesine göre yapılan düzenli kargo taşımalarını ifade eder. Tarifeli kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir. Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ile ilgili ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanır. Bu ücret tarifelerinin uygulamaya konulmasından önce, yetki belgesi sahiplerince Ulaştırma Bakanlığından “görülmüştür” şerhinin alınması zorunludur. Tarifeli kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri, belirlenmiş olan taşıma hattı ve taşıma güzergahına yasal mücbir sebepler dışında uymak zorundadırlar. Bakanlık tarifeli kargo taşımaları için özmal taşıt sayısına bağlı olarak verilecek taşıma hattı sayısını bir genelgeyle belirlenmiştir. Kargo taşımalarında tarifeli faaliyet zorunluluğu 31/12/2014 tarihine kadar aranmaz. 

Yetki belgesi sahiplerine ait merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın ve varsa her bir şube için yukarıda belirtilen nitelikleri haiz 20 m2’lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olması gerekir. Bunla birlikte şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları mecburidir. 

M3 yetki belgesi almak isteyenlerin ticaret veya enaf odasına kayıtlı olması, vergi kaydının bulunması, 300.000 Türk Lirası sermayeye sahip olması, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal birim taşıta sahip olmaları gerekir. Kamyon, kamyonet gibi eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlar da M3 yetki belgesine kaydedilebilir.Bu yetki belgesine asgari kapasite şartını sağlayacak özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır. 20 yaşına kadar olan araçları M3 yetki belgesine kaydedilebilir. 20 yaşından büyük olan araçlar ise M3 yetki belgesine ilave edilememektedir. 14 yaşından büyük araçla asgari kapasite miktarı hesaplanırken dikkate alınmamaktadır.                                                                                                    

M3 yetki belgesine sözleşmeli araç eklenebilir. Belge sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının yarısını (0,5) geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, Bakanlığın belirlediği sözleşme formuna uygun hazırlanmış araç kiralama sözleşmesi ile,  taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. 

M3, yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur. Yetki belgesi ilk alındı tarihten itibaren 6 ay bu şarttan muaftır. Bu süre sonunda mesleki yeterlilik belgesi olmayanlara idari para cezası düzenlenecektir.

0 Yorum 3192 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top