İdari para cezaları ile ilgili yeni düzenleme

05 Aralık 2015
Yazar :  

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda yapılan değişiklik ile verilmekte olan idari para cezaları yeniden düzenlenmiştir. İdari para cezalarında indirim yapılmıştır. Yeni hali ile;                                                                                                              

Yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunanlara bin Türk Lirası, yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilecek ve aynı nedenden ötürü 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilemeyecek.          

Tehlikeli yük taşıyan taşıtlar ve bunların bağlı olduğu taşımacılar, taşıyacakları yüklerin özelliğine uygun olduğunu gösteren bilgi ve belgelere dayanarak yetki belgesinden ayrı olarak ilgili mercilerden ayrıca izin almakla mecburiyetindedirler. Bunu sağlamamış taşımacılara beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir ve aynı nedenden ötürü 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilemeyecek.       

Mesleki yeterlilik belgesine (SRC) sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere iki yüz, işletmecisine ise beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir ve aynı nedenden ötürü 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilemeyecek.     

Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yapmaması ve taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur. Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz. Bu durumlarda  bin beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilecektir. Verilen ceza sonrası 48 saat içerisinde aynı nedenle ikinci bir idari para cezası verilemeyecektir.

Ücret tarifelerinin Bakanlık onaylı olması, uyulması ve bu tarifelerin görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerine asılması, taşıtlarda bulundurulması, ücret tarifelerinin başlangıç ve bitiş noktaları arasında gidiş ve dönüşte aynı miktarda olması, Bakanlığın belirlediği tavan / taban ücret tarifesine uyulması hallerine uymayanlara      iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilecektir. Verilen ceza sonrası 48 saat içerisinde aynı nedenle ikinci bir idari para cezası verilemeyecektir.

Bakanlık tarafından izin verilmemiş/alınmamış yabancı plâkalı taşıtlar ile yapılan uluslararası taşımalar ve yabancı plâkalı taşıtlar ile Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapan taşıt sahiplerine veya şoförlerine üç bin Türk Lirası idari para cezası verilecektir. Verilen ceza sonrası 48 saat içerisinde aynı nedenle ikinci bir idari para cezası verilemeyecektir.

Kabahatler Kanunu 15. Maddesinin  2. Fıkrası “Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır.” Kabahatler Kanununda belirtilen, bir cezai fiilin kesintisiz yapılması Taşıma Kanunu ile 48 saat olarak kısıtlanmıştır. Yani, herhangi bir Denetim İstasyonunda herhangi bir idari para cezası verilen kişiye 48 saat süresince aynı ceza tekrar verilemeyecektir. Diğer taraftan (kişisel yorum) tonajdan ceza alarak bir başka Denetim İstasyonunda önceki tonajdan daha fazla tonaj ile başka bir ceza düzenlenebileceği düşünülmektedir.

Taşımacıların, taşıma faaliyetlerini mücbir bir sebep olmaksızın veya zorunlu haller dışında yapmaktan kaçınması halinde beş yüz Türk Lirası,

Taşıma hizmetlerinin, diğer taşımacılar veya üçüncü şahıslar tarafından engellenmesi halinde bin beş yüz Türk Lirası, 

Yolcu ve eşya taşımalarında, kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere uygun olarak yapılması ve yolcu taşımalarının biletsiz veya taşıma sözleşmesiz, eşya taşımalarının taşıma senetsiz yapılması halinde beş yüz Türk Lirası,

Taşımacının, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre ve insan sağlığını koruma amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerine uyulmaması halinde üç yüz Türk Lirası,

Taşımacının, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almaması, yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmemesi halinde bin Türk Lirası,

Taşımacının, taşıma yapmaya uygun bir taşıtı, nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermek, şoförlerin sürücü belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırmak, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmak, taşıt kartları olmayan ve bu Kanunda öngörülen sorumluluk sigortası bulunmayan taşıtları trafiğe çıkarmamak hususunda taşımacı gereken özeni ve duyarlılığı göstermemesi halinde beş yüz Türk Lirası,

Taşımacılar altışar aylık süre ile yılda en az iki kez şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı yüksek olan şoförlerle ilgili, eğitim ve iç denetim yönünden gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Bu zorunluluğu yerine getirmeyenlere üç yüz Türk Lirası,

Uluslararası ikili ve çok taraflı karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça izin verilmiş yabancı plâkalı taşıtlar ile uluslararası taşımalar için Bakanlıktan yetki belgesi almış taşımacılara ait taşıtlarla yapılabilir.

Zorunlu hallerde sınır mülkî idare amirince verilecek izin dışında, ilgili kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere aykırı olarak, yolcu ve eşya sınır kapılarına taşınması, buralarda aktarmaları yapılması, eşya depolanması ve yolcular sınır kapısından yaya geçerek başka bir taşıta binmesi hallerinde beş yüz Türk Lirası,

Sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara bin Türk Lirası,

Sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine, ödenmesi gereken sigorta priminin on katı tutarında idari para cezası,

Sigorta ettiren (taşımacı); kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermemesi halinde beş yüz Türk Lirası,

Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara üç yüz Türk Lirası,

Mesleki yeterlilik belgesine (ODY / ÜDY) sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilecektir. Düzenlenen idari para cezası tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmelidir.

0 Yorum 3323 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top