off

L Türü Belgeler Nelerdir? Nasıl Alınır?

L Türü, L1 ve L Yetki Belgeleri Nasıl Alınır?

L türü yetki belgesi ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak kişilere verilir. Yapılan çalışma şekline göre ikiye ayrılır. Buna göre yurtiçinde lojistik işletmeciliği yapacaklara L1 yetki belgesi, yurtiçi ve/veya uluslararası işletmeciliği yapacaklara L2 yetki belgesi verilir.

Lojistik işletmecisi tanımına baktığımızda, taşımacılık faaliyetiyle birlikte bağımsız bir işyerinin kullanım hakkına sahip olarak müşterilerine ait her türlü eşyayı teslim aldıktan sonra kendi gözetim ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, sipariş planlaması, dağıtım, teslimat ve benzeri hizmetlerin tamamını veya bir kısmını üstlenen kişiler olarak tanımlanmıştır.

L Türü Belge Alma Şartları Nelerdir?

 L1 yetki belgesi için başvuranlardan en az, 3 birim taşıt ve 75 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları ile 75.000 TL sermayeye sahip olmaları, merkezinde veya şubesinde, lojistik işletmeciliği faaliyetine uygun, en az 500 m2’lik açık, kapalı veya taşıt park alanı olarak kullanılabilecek bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları istenilmektedir. L2 yetki belgesi için başvuranlardan en az, 5 birim taşıt ve 200 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları ile 300.000 TL sermayeye sahip olması istenilmektedir. L2 yetki belgesi sahiplerinin merkezinde veya şubesinde, lojistik işletmeciliği faaliyetine uygun, en az 1.000 m2’lik açık, kapalı veya taşıt park alanı olarak kullanılabilecek bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olması zorunludur. L türü belge sahipleri açacağı her şube için lojistik işletmeciliği faaliyetine uygun en az 100 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmalıdır.

L1 yetki belgesi ücreti 151.668 TL, L2 yetki belgesi ücreti 303.336 TL belge ücreti ve eklenecek her bir taşıt için 454 TL taşıt kartı ücretinden oluşmaktadır. (2020 yılı miktarlarıdır)

L Türü Belgelerde Kayıtlı Araçlarla İlgili Hususlar

L türü belgelere eşya taşımaya mahsus ticari araçlar kaydedilebilir.  L1 yetki belgesine eklenecek araçlardan kapasiteyi sağlayacak taşıtların ilk müracaat ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır. L2 yetki belgesi belgesinde ise asgari kapasiteyi sağlayacak araçların ilk başvuru ve faaliyet süresince 15 yaşından büyük olmaması şarttır. L1 yetki belgesinden farklı olarak L2 yetki belgesi için asgari kapasite hesabında kamyonet cinsi araçlar dikkate alınmaz. (Kamyonetler l2 yetki belgesine eklenebilir. Sadece tonaj hesabına dâhil edilmezler.)

L1 yetki belgesine özmal taşıt sayısının 10 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli / kiralık taşıtlar kaydedilebilir. L2 yetki belgesinde ise özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli/ kiralık taşıtlar kaydedilebilir. L1 ve l2 yetki belgesinde kayıtlı her özmal taşıta karşılık, aynı cins sözleşmeli/ kiralık taşıt eklenebilir. (kamyona karşılık kamyon, çekiciye karşılık çekici, yarı römork karşılık yarı römork)

L türü yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalara ait, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini, herhangi bir araştırmaya ve anlaşmazlığa mahal vermeden gönderinin yollanabilmesini ve alıcının kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgileri tam ve doğru olarak kaydetmekle ve taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine iletmekle yükümlüdürler. U-ETDS sisteminin ne olduğu hakkında bu yazımıza ve nasıl yetkili tanımlanacağına dair bu yazımıza bakabilirsiniz.

L türü yetki belgesi alanlar ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik (ODY / ÜDY) ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. L1 ve L2 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri zorunludur.  Mesleki yeterlilik belgesi (ODY / ÜDY) olmayan belge sahiplerine idari para cezası verilmektedir. (2020 yılı cezası 1083 TL)

Yetki Belgesi Almak İçin Gereken Evraklar

Başvuru Dilekçesi

Kişilerde kişi firmalarda ise sahip ortak ve yöneticilerin Tc numaraları (kişilerin adli sicil kayıtları ilgili bölge müdürlüğünce alınacaktır)

İmza sirküsü

Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (sermaye yazılı olmalı)

Ticaret sicil gazetesi ilgili müdürlükçe alınacaktır. (sistemlerde sorun olması halinde istenebilir)

Tüzel kişiliklerin, KEP adreslerinin bulunması

Merkezi adresleri dışındaki şubelerinde faaliyette bulunmak üzere düzenlenecek olan her yetki belgesi için;

Başvuru dilekçesinin,

Şubeyi temsil edecek kişinin/kişilerin T.C. Kimlik numarası beyanlarının,

Şubeye ait, ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası belgesinin aslının,

Şubenin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi(sistemden alınması durumunda istenmeyebilir)

Şubeyi şirket adına temsil ve ilzama yetkili olanların yetkili olduğuna dair noterden onaylı imza sirkülerlerinin, ibraz edilmesi zorunludur.

 

Kaynak: Md 6 / 9, Md 14 / 9, Md 24 / 1 – e, Md 25 / 1 – d-f, Md 40, md 73, md 71/4,

Not: İlgili mevzuat değişebileceğinden ve bu sayfada belirtilen bilgilerin geçersiz hale gelebileceğinden ötürü ilgili mevzuat kontrol edilmesi önerilmektedir.

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık