1. Anasayfa
  2. Trafik

2017 Trafik Cezaları (tam liste)

2017 Trafik Cezaları (tam liste)

2017 yılına ait tüm trafik ceza miktarları aşağıdaki gibidir.

Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapanlara 427 TL.  para cezası (erken ödeme % 25 İndirimli 320,25 TL.) verilir. Tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulardan tahsil edilir.

Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb, hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldıranlara 427 TL. (erken ödeme % 25 İndirimli 320,25 TL.) para cezası ve araç sürücüsüne 10 ceza puanı verilir.  Tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulardan tahsil edilir.

Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koyan veya bulunduranlara 4.432,00 TL para cezası (erken ödeme % 25 İndirimli 3.324,00 TL.) verilir. Bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere, yolun yapımı, bakımı işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılır.

Belediye sınırları içindeki veya dışındaki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapanlara 4.432,00 TL. (erken ödeme % 25 İndirimli 3.324,00 TL.) para cezası verilir. Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, ilgili mevzuattaki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.

Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmayan araç sahiplerine 206,00 TL. para cezası (erken ödeme % 25 İndirimli 154,50 TL) verilir.  Araç tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar trafikten men edilir.

Satış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmeyen, yeni araç sahibi adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlemeyen, 1512 sayılı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret alan noterlere 1603,00TL. (erken ödeme % 25 İndirimli 1.202,25 TL.)  para cezası verilir.

İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları  satın alanlar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almayan alıcılara 206,00 TL. (erken ödemem ile % 25 indirimli 154,50 TL.) para cezası verilir ve araç tescil edilene kadar trafikten men edilir.

Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkaran sürücülere 876,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 657,00 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Belgeler geçersiz ise süresiz, eksik ise geçici olarak geri alınır ve eksiklikler tamamlanıncaya kadar araç trafikten men edilir.

Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere, ikinci fıkra hükmüne göre yetkilendirilmiş gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine belirlenen usül ve esaslara aykırı hareket eden yetkilendirilmiş gerçek veya özel hukuk tüzel kişilere 14.908,00 TL para cezası verilir.

Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkanlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Araca ait tescil belgesinin, trafik belgesinin ve tescil plakalarının ibraz edilememesi durumunda, eksik olan belgeler ibraz edilip plakalar araca takılıncaya kadar, araç trafikten men edilir.

Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçları, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları almadan trafiğe çıkaran, bu belge ve plakaları başka araçta veya süresi bittiği halde kullananlara 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir Araç trafikten men edilir. Trafik zabıtasınca geçici belge ve plakalar iptal edilir.

Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmayan sürücü ve varsa aracı işletenlere  95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 5 ceza puanı verilir. Araç trafikten men edilir. Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takan, yazan, sesli ve ışıklı donanımları bulunduran sürücü ve araç işletenlerine 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 5 ceza puanı verilir. Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

Resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlet malı araçlarına ait plaka renginde olanlara 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Plakayla ilgili düzeltme yapılıncaya kadar araç trafikten men edilir. 

Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullananlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir. Gerekli teknik şartlar uygun hale getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.

Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanan, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullananlara 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50 TL.)  para cezası ve 20 ceza puanı verilir. Araç sürücüsü ihtar edilir ve tekrarı halinde araç trafikten men edilir.

Özelliklerine ve cinslerine göre, ilgili mevzuatta nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılır şekilde bulundurmayanlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Araç başkasına ait ise araç sahibine de aynı miktarda para cezası verilir.

Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılır şekilde bulundurmayanlara 427,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 320,25 TL.)  para cezası ve 20 ceza puanı verilir. Araç başkasına ait ise araç sahibine de aynı miktarda para cezası verilir. Eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilir.

Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olan, bu durumdaki cihazları araçlarda kullananlara 6.660,00 TL. para cezası verilir.

Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmeyenlere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Yapılan değişiklikler belgelere işlenene kadar araç trafikten men edilir.

Araçların muayene süresini geçirenlere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Araç muayene yapılana kadar trafikten men edilir.

Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymayan veya gerektiği şekilde muayene yapmayan muayene istasyonu işletmecilerine ilkinde 6.989,00 TL. ikincisinde 11.658,00 TL. ve üçüncüsünde 3.318,00 TL. para cezası düzenlenir. İdari para cezası, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimlerince  uygulanacaktır. Bir yıl içinde üçüncü kez tekrarı halinde, ayrıca ilgili Bakanlıkça istasyonun işletme belgesi iptal edilir.

Sürücü belgesiz olarak araç kullanan ve kullandıranlara 1.763,00 TL. (erken ödeme ile %25 indirimli 
1.322,25 TL.) para cezası verilir ve araç sürücüsü araç kullanmaktan men edilir. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.

Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanan ve araç kullandıranlara 1.763,00 TL. (erken ödeme ile %25 indirimli 1.322,25 TL.) para cezası verilir ve araç sürücüsü araç kullanmaktan men edilir. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.

Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanan ve kullandıranlara 1.763,00 TL. (erken ödeme ile %25 indirimli 
1.322,25 TL.) para cezası verilir ve araç sürücüsü araç kullanmaktan men edilir. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.

11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanan, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanan veya hayvanları tevdi eden ve kullandıranlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası verilir.

Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları süren ve kullandıranlara 1.763,00 TL. (erken ödeme ile %25 indirimli 1.322,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir. Araç sürücüsü araç kullanmaktan men edilir. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.

B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin, araçlarına yüklü ağırlığı 750 kg’ın üstünde römork takarak kullanan veya kullandıran 1.763,00 TL. (erken ödeme ile %25 indirimli 1.322,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Araç sürücüsü araç kullanmaktan men edilir. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.

Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanan sürücü adaylarına ve araç sahiplerine 876,00TL. (erken ödeme il % 25 İndirimli 657,00 TL.) para cezası verilir.

İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmeyen sürücülere 206,00 TL. (erken ödeme il % 25 İndirimli  154,50 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.

Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmayan ve yetkililerin her isteyişinde göstermeyen sürücülere 206,00 TL. (erken ödeme il % 25 İndirimli  154,50 TL.) para cezası ve 5 ceza puanı verilir.

Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmeyen sürücülere 206,00 TL. (erken ödeme il % 25 İndirimli  154,50 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklemeyen sürücülere 206,00 TL. (erken ödeme il % 25 İndirimli  154,50 TL.) para cezası 20 ve ceza puanı verilir.

Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmeyen sürücülere 206,00 TL. (erken ödeme il % 25 İndirimli  154,50 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal eden sürücülere 206,00 TL. (erken ödeme il % 25 İndirimli  154,50 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemeyen sürücülere 206,00 TL. (erken ödeme il % 25 İndirimli  154,50 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmeyen hayvan sürücülerine 206,00 TL. (erken ödeme il % 25 İndirimli  154,50 TL.) para cezası verilir.

Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymayan sürücülere 206,00 TL. (erken ödeme il % 25 İndirimli  154,50 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere 206,00 TL. (erken ödeme il % 25 İndirimli  154,50 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

0,50 promilin üzerinde alkollü olarak hususi otomobil kullanmak, 0,20 promil üzerinde alkollü olarak hususi otmobil dışında kalan diğer araçları kullanan sürücülere 1. defada  876,00TL. (% 25 İndirimli 657,00 TL.) 2. defada  1.098,00 TL.(% 25 İndirimli   TL.) 3 ve 3’ten fazlasında 1.763,00 TL.(% 25 İndirimli 1.322,25 TL) para cezası ve 20 ceza puanı verilir. Sürücü araç kullanmaktan men edilir. Geriye doğru beş yıl içinde alkollü araç kullandığı tespit edilenlerin; 1. defasında 6 ay, ikinci defasında 2 yıl, 3 ve fazlasında 5’er yıl belgeleri alınır.

Bu maddeye göre belgeleri 2 yıl süreyle geri alınan sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; beş yıl süreyle geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Sürücülerin belgelerinin  geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için yukarıda belirtilen şartların sağlanması ve  Karayolları Trafik Kanununa istinaden verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur. 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler  hakkında TCK 179 maddesinden işlem yapılacaktır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanan sürücülere 4.514,00  TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 3.38,50 TL.) para cezası ve belgelerine 5 yıl süreyle el konulur. Sürücü belgeleri; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi, ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2.507,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 1.880,25 TL.) para cezası verilir ve belgelerine 2 yıl süreyle el konulur. Sürücü araç kullanmaktan men edilir. Trafik görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsade etmeyen,  ancak uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun adli kolluğa ilişkin hükümleri gereğince mahalli zabıtaya teslim edilecektir. Mahalli zabıta tarafından yürütülen soruşturma takip edilecek ve sonuca göre  Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/8 maddesine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması halinde sürücü belgesi geri alma süresi sonunda iade edilir.

Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanana / kullandırana, işleten veya teşebbüse 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.  Sürücü araç kullanmaktan men edilir. Araç sahibi başkası ise, araç sahibine de 206,00 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL.), ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 427,00 TL. (% 25 İndirimli 320,25TL.) ceza uygulanır. Sürücü aynı zamanda araç sahibi ise sürücüye 206,00 TL (% 25 İndirimli 154,50 TL.) ceza verilir.

Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşan sürücülere 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.

Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşan sürücülere 427,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 320,25 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir. Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile belgelerine el konulur.  Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.

Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal edenlere 2.658,00 TL.den 4.432,00 TL.ye kadar para cezası verilir. Cihazlara mahkeme kararıyla el konulur.

Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulunduranlara 1.763,00  TL.den 2.658,00 TL’ye kadar para cezası ve 15 ceza puanı verilir. Cihazlara mahkeme kararıyla el konulur.

Araçların hızlarını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmayanlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.

Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.

Diğer bir aracı izlerken, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan güvenli bir mesafe bırakmayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık bırakmayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.

Sağa dönüş kurallarına riayet etmeyen sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Sola dönüş kurallarına riayet etmeyen sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmeyen sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmeyen sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Geçme kurallarına riayet etmeyen sürücülere 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçen sürücülere 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmayan, gerektiğinde sağa yanaşıp durmayan, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmeyen, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmayan, gerektiği hallerde geri gitmeyen sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.

Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemeyen yakın takip yapan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında süren, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.

Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamayan, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermeyen sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmeyen sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmayan ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.

Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklayan veya park eden sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.

Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.

Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.

Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.

Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.

Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.

Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.

Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde on beş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklayan sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park eden sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir. Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park eden etmek sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park eden sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park eden sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park eden sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park eden sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park eden sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park eden sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park eden sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park eden sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park eden sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir. Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park eden sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park eden sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park eden sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park eden sürücülere 176,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 132,00 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park eden sürücülere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.

Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulunduran sürücülere 427,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 320,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Işık donanımı söktürülür.

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakanlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkları yapmayanlara 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmayanlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.

Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakanlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.

Dönüş ışıklarını geç anlamında kullananlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 5 ceza puanı verilir.

Karşılaşmalarda ışıkları söndürenlere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.

Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakanlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.

Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takan ve kullananlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Sadece park lambaları ile seyredenlere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.

Taşıma sınırı üstünde yolcu alanlara 75,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 56,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir. Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %10 fazlasına kadar aşanlara 800,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 600,00 TL.) para cezası verilir.  İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.  Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %15 fazlasına kadar aşanlara 1603,00TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli  1.202,25 TL.) para cezası verilir. İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.  Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %20  fazlasına kadar aşanlara 2.404,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli  1.803,00 TL.) para cezası verilir. İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.  Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %25  fazlasına kadar aşanlara 3.209,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli   2.406,75 TL.) para cezası verilir. Araç yükü uygun şartlara getirilene kadar araç trafikten men edilir.  İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.  Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %25’in üzerinde  fazla aşanlara 4.814,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 3.610,50 TL.) para cezası verilir. Araç yükü uygun şartlara getirilene kadar araç trafikten men edilir.  İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.  Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

Azami yüklü ağırlık veya izin verilen azami yüklü ağırlık aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıklarını aşanlara 800,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 600,00 TL.) para cezası verilir.  

Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapanlara 197,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli  147,75 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.  Sorun giderilinceye kadar araç trafikten men edilir.

Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşıyanlara 398,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 298,50 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.  Sorun giderilinceye kadar araç trafikten men edilir.

Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yükleyen, taşıyan ve taşıttıranlara 398,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 298,50 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.  Gerekli izin alınıncaya kadar araç trafikten men edilir.  İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. Gönderenin birden fazla olması veya  tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

Gabari dışı yük yükleyen, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirenlere; birincisinde 800,00 TL.   ikincisinde 1603,00TL. (erken ödeme ile % 25 600,00 TL. – 1.202,25 TL.) para cezası verilir.   İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.    Gönderenin birden fazla olması veya  tespit edilememesi  halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere,fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.

Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yükleyenlere 197,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 147,75 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.  Araçla ilgili gerekli şartlar sağlanıncaya kadar araç trafikten men edilir.

Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yükleyenlere 197,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 147,75 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.  Araçla ilgili gerekli şartlar sağlanıncaya kadar araç trafikten men edilir.

Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapanlara 197,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 147,75 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.  Araçla ilgili gerekli şartlar sağlanıncaya kadar araç trafikten men edilir.

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekenlere 197,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 147,75 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.  Araçla ilgili gerekli şartlar sağlanıncaya kadar araç trafikten men edilir.

Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam edenlere (plaka kayıtlarındaki sahibine) 1603,00TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 1.202,25 TL.) para cezası verilir.  

Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürenlere; Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürenleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymayanlara; Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motorsiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşıyanlara; Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşıyanlara 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50  TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.   

Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davrananlara; Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmeleri veya geriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücülerin, karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratanlara, Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmeyenlere, verilen işaretlerin manevra süresince devam etmeyen ve biter bitmez sona erdirmeyenlere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.  

Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları iten veya taşıyan, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal eden, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almayan yayalara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası verilir.  

Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde,  taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürüyen yayalara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası verilir.  

Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlemeyen yayalara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası verilir.  

Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymayan yayalara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası verilir.  

Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmeyen yayalara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası verilir.  

Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını göz önüne almadan veya göz önüne aldığı halde uygun zamanda geçmeyen yayalara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası verilir.  

Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan yayalara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası verilir.  

Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakanlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası verilir.  

Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek, trafik kazasına sebebiyet verenlere 3 ay hafif hapis cezası verilir.

Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenleyenlere 427,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 320,25 TL.) para cezası verilir.  Yarış veya koşu görevlilerce derhal durdurulur.

Geçiş üstünlüğüne haiz araçları kullanırken diğer geçiş üstünlüğüne haiz araçlarla karşılaşmalarında birbirlerine ilk geçiş hakkını vermeyen ve zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullananlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.  

Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulunduran, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullananlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.  Cihazlar araçtan söktürülür.

Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürenlere, araçlardan bir şey atan veya döken, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullananlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25 TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.

Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken, araçlarını yavaşlatmayan ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermeyenlere 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde yakmayan bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanan, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymayan sürücülere 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir. 

Demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçenlere, ışıklı veya sesli işaretin vereceği “DUR” talimatına uymayanlara, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girenlere, ışıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçmeyenlere 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları halinde 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.

Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçenlere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.

Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmayan ve kullanmayan 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.

Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmayan ve kullanmayanlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.

Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti alan veya almaya teşebbüs edenlere altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilir  ve suçunun, soruşturma ve kovuşturması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır.

Kaza mahallinde durmayan ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almayanlara 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirenlere 427,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 320,25 TL.) para cezası verilir.

Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmeyen ve göstermeyenlere 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50TL.) para cezası ve 10 ceza puanı verilir.

Kazayı yetkililere bildirmeyen, kaza yerinden ayrılanlara 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmeyenlere 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50TL.) para cezası ve 15 ceza puanı verilir.

Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda zabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılanlara 427,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 320,25 TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almayan, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermeyenlere 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50TL.) para cezası ve 20 ceza puanı verilir.

Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmayanlara 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50TL.) para cezası verilir.

Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince, en yakın zabıtaya haber vermeyen ve deftere işlemeyenlere 206,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 154,50TL.) para cezası verilir.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayanlara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25TL.) para cezası verilir.

Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmeyen araç sahipleri ve sigortacılara 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25TL.) para cezası verilir.

Zarar gören kişilerin kaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip 8 iş günü içinde, zorunlu  mali sorumluluk sigortası sınırları içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödemeyen sigortacılara 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası (6.660,00 TL.) verilir.

Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmayan sigorta şirketlerine 6.660,00 TL.  para cezası verilir.

Gözetim, onarım bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması amacıyla kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan mesleki faaliyette bulunanlara 6.660,00 TL. para cezası verilir. Bu sigortayı yaptırmayan teşebbüs sahiplerinin iş yerleri, mahallin en büyük mülki amirince 15 güne kadar faaliyetten men edilir.

Trafik ihlalinin yapıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülerin  1.defasında 2 ay 2.defasında 4 ay süreyle belgesine el konulacaktır. 3 defasında mahkemece ehliyeti iptal edilecektir. Ceza puanı nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlar; birinci defa eğitime,  ikinci defa da psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar, muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali yoksa belgesi iade edilir.

Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet veren sürücülerin ehliyetlerine mahkemece 1 yıl el konulur. 

Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmeyen kurs sahiplerine 1.098,00 TL. para cezası verilir. Kurs 15 günden az olmamak üzere mülki amirlerce geçici olarak kapatılır. 

Gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açan kurs sahiplerine 6.660,00 TL. para cezası verilir. Belge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır.

Araçları motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanan ve sürülmesine izin verenlere 95,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 71,25TL.) para cezası verilir. Araç 15 gün trafikten men edilir. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşıyan sürücülere, araç sahibine, bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına; bir yıl içerisinde 1. defasında  2.628,00 TL. (% 25 İndirimli 1.971,00TL. ) bir yıl içerisinde tekerrür halinde 4.380,00 TL.  (%25 İndirimli 3.285,00 TL.) para cezası verilir. Araç 60 gün trafikten men edilir. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca  aracın tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Tespiti halinde bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

Ayırıcı işareti bulunmayan ve ilgili belediyeden izin veya ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti alan yolculara 292,00 TL. (erken ödeme ile % 25 İndirimli 219,00 TL.) para cezası verilir.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca istenecek bilgileri vermeyen sigorta şirketlerine 6.660,00 TL.para cezası verilir.

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir