1. Ana Sayfa
  2. Karayolu Taşıma

T Türü Belge Nedir? Nasıl Alınır?

T Türü Belge Nedir? Nasıl Alınır?

T türü yetki belgesi terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir. Faaliyet şekline göre üç türe ayrılır: büyükşehir belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara t1, büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara t2, eşya terminali işletmeciliği yapacaklara t3 yetki belgesi verilir.

T Türü İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

T türü yetki belgeleri için başvuranlardan T1 yetki belgesi için başvuranların en az 300.000 TL sermayeye, T2 veya T3 belgesi için başvuranların en az 100.000 TL sermayeye sahip olması istenmektedir. T türü belgesi için müracaat eden kamu kurumlarından sermaye istenmemektedir.

T1 veya T2 yetki belgesi için en az 2.000 m2  dış ortamdan korunaklı, yolcular için bilet satış yeri, yeterli tuvaleti ile oturma yerleri, güvenlik, beslenme, ibadet, emanet vb ihtiyaçları karşılayacak şekilde ve engellilerin ihtiyaçları da gözetilmiş rahat, sağlıklı ve güvenli bir alan olması şarttır. T3 yetki belgesi için en az, 2.000 m2 alan üzerinde kurulmuş, taşımacıların/gönderenlerin/çalışanların kullanacakları üst yapıların, sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, yeterli sayıda tuvaleti ile oturma yerleri, güvenlik, beslenme, ibadet, emanet ve benzeri asgari ihtiyaçları karşılayacak şekilde ve engellilerin ihtiyaçları da gözetilmiş rahat, sağlıklı ve güvenli bir alanın kullanım hakkına sahip olunması gereklidir.

Ancak nüfusu 50.000 in altında bulunan merkez ilçe veya ilçeler için alan şartı 500 m2 olarak uygulanır. T yetki belgelerinde belirtilmiş adresleri haricinde faaliyette bulunamazlar. Yetki belgesi merkez ve merkezde bulunması durumunda şube için düzenlenebilir. Sadece şube için yetki belgesi düzenlenmemektedir. Her bir şube için yukarıda öngörülen alan şartı sağlanmalıdır.

Firmaları adına tescil edilmiş ve öngörülen alan şartları haiz her bir şube için, ayrıca yetki belgesi almaları zorunludur. Şube için alınan yetki belgelerinde, belge ücretlerinde %95 oranında indirim uygulanır.

T3 belgesi sahibi terminallerde, taşımacıların/gönderenlerin/çalışanların şehir içi ulaşımını sağlayan servis araçları, ticari taksiler ile özel otomobiller için indirme, bindirme ve park yapacakları yeterli bir alanın da bulunması gerekir.

T1 ve T2 yetki belgeli terminallerde, yolcuların şehir içi ulaşımını sağlayan servis araçları, ticari taksiler ile özel otomobiller için indirme ve bindirme yapabilecekleri yeterli bir alan ile yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere kullanılan özel ve resmi otomobillerin 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarında da kullanılabilecek terminal içinde yeterli bir alana sahip genel parkın bulunması şarttır.

T türü belge düzenlenmeden önce G, L, M, N ve P  yetki belgeleri için istenilen ve yukarıda belirtilen alan şartını sağlayıp sağlamadığının anlaşılabilmesi için Bakanlıkça yerinde denetim yapılacaktır.  Denetim neticesinde belge düzenlenecektir. İlk müracaatta denetim önce yenilemede yenileme işlemi sonrasında denetim yapılmaktadır. T türü belge için başvuranların işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmalıdır.

Yetki belgesi aldıktan itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili zorunluluğu yerine getirmek zorunludur. T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması veya sahip kişiyi istihdam etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 30 günde bir idari para cezası düzenlenecektir. (2020 yılı cezası 1.083 TL)

T Türü Belgelerin İptali

Alan şartının kaybedilmesi durumunda kaybedildiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde bu şartın yeniden sağlanmaması halinde, düzenlenmiş olan T türü yetki belgesi hukuki süreçler göz önünde tutularak iptal edilir. Ancak, yetki belgesi iptal edilmiş olan firma, aynı terminal için yeniden yetki belgesi düzenleninceye kadar Bakanlıkça tarife düzenlenmiş olan faaliyetlerine herhangi bir ücret almadan devam eder.

Gerekli Evraklar Nelerdir

Başvuru Dilekçesi

Kişilerde kişi firmalarda ise sahip ortak ve yöneticilerin Tc numaraları

İmza sirküsü

Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

Ticaret sicil gazetesi ilgili müdürlükçe alınacaktır. (istenebilir)

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı (istenebilir)

Tüzel kişiliklerin, KEP adreslerinin bulunması

Merkezi adresleri dışındaki şubelerinde faaliyette bulunmak üzere düzenlenecek olan her yetki belgesi için;

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Başvuru dilekçesinin,

Şubeyi temsil edecek kişinin/kişilerin T.C. Kimlik numarası beyanlarının,

Şubeye ait, ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası belgesinin aslının,

Şubenin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi(sistemden alınması durumunda istenmeyebilir)

Şubeyi şirket adına temsil ve ilzama yetkili olanların yetkili olduğuna dair noterden onaylı imza sirkülerlerinin, ibraz edilmesi zorunludur.

 

 

Kaynak: Md 6/14, Md 14/14, Md 15/10-e, Md 14/16, Md 16/5-6-7, Md 40 /29, Md. 70/2,  Md 40/34, GEÇİCİ MADDE 1/1

 Not: İlgili mevzuat değişebileceğinden ve bu sayfada belirtilen bilgilerin geçersiz hale gelebileceğinden ötürü ilgili mevzuat kontrol edilmesi önerilmektedir.

Yazar Hakkında

Yorum Yap