1. Anasayfa
  2. Karayolu Taşıma

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Belgesi Nasıl Alınır?

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Belgesi Nasıl Alınır?

Taşıma işleri organizatörlüğü (freight forwarder),yük taşımacılığı alanında yetki belgesi almış kişilerin imkânlarını kullanarak kendi adına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren bir veya birden fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık ve lojistik hizmetlerini yapan kişilere verilen bir belge türüdür.  Eski haliyle R türü (R1 ve R2), DD belgelerinin yeni halidir. Mevcut R türü belgeler ve Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında verilmiş olan DD belgelerinin TİO dönüşümü otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Taşıma işleri organizatörü (TİO) belgesi almak isteyenler Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığına (Ankara) başvurmak zorundadır. Bölge müdürlüklerinde TİO işlemi yapma yetkisi bulunmamaktadır.

TİO

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Almak İçin Gerekenler

Yetki belgesi almak veya yenilemek için, gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları, tüzel kişilerin ticaret siciline tescil edilmiş olmaları, gerçek kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ile temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin belli suçlardan tutuklu, hükümlü olmamaları, en az, 300.000 TL işletme sermayesine sahip olması istenilmektedir. Bu şartları sağlayanlar Bakanlığın düzenlediği başvuru formunu doldurarak oda kayıt belgesi, ticaret sicili gazetesi, belge ücreti ödendiğine dair ödeme makbuzu ile başvurmak gerekmektedir. Yetki belgesi ücreti 150.000 dir. (2020 belge ücreti)

Taşıma işleri organizatörlüğü belgesinin süresi 5 yıldır. Yetki belgeleri belge süresi bitim tarihine 60 gün sürede yenilenebilir. Yenilenen belge süreleri 5 yıl uzatılır. Yenileme ücreti, o yıla ait yetki belgesi ücretinin %5 (yüzde beş)’idir. Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesine müteakip 540 gün içinde yenilemek mümkündür. Belge geçerlilik sonrası 540 günde yenilenmeyen belgeler geçersiz sayılarak yenileme hakkını kaybederler.

Alınan belge satılamaz ve haczedilemez. Tüzel kişilerde şirket birleşimi veya sahip değişikliği dışında belge devredilemez. Şahıslarda ise anne, baba, çocuk, eş, kardeşlere ve ortağı olduğu şirkete yetki belgesi devri mümkündür. Bunlardan başka 3. kişilere yetki belgesi devredilemez.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Tio faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlarda tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten şirket müdürü, genel müdür, genel müdür yardımcısı, genel koordinatör, genel sekreter, birim başkanı unvanları ile görev yapan kişilerden en az birisinin ÜDY belgesi alması gerekir. Yine bu faaliyetleri sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden sahip, temsile yetkili ortak veya bu bağlamda istihdam edilen en az iki kişinin ODY belgesine sahip olmaları esastır.

Tio sahibi işletmelerde üst düzey yönetici tarafından alınması gereken ÜDY belgesinin mevcut olmaması durumunda iki bin TL (2020 yılı miktarı) ceza verilmektedir. Orta düzey yöneticilerde bulunması gereken ODY belgesinin olmaması durumunda iki bin TL (2020 yılı miktarı) idari para cezası uygulanır.

Tio sahibi işletmenin sermaye şartını kaybetmesi mesleki yeterlilik şartlarındaki eksikliklerin tespiti üzerine verilen 6 (altı) ay eksiklik giderme mühleti sonunda da kendisinden kaynaklanan nedenlerle yerine getiremeyeceğini tespit etmesi halinde, yetki belgesi iptal edilir.

Kaynak. 31/12/2018 30642 tarihli Resmi Gazete 4.Mükerrer, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir