1. Ana Sayfa
  2. Tehlikeli Madde
  3. Tehlikeli Madde Sürücü Ve Araç Ekibi Eğitimi

Tehlikeli Madde Sürücü Ve Araç Ekibi Eğitimi

Tehlikeli Madde Sürücüleri Ne Gibi Bir Eğitim Almalıdır?

Karayolunda tehlikeli mal taşımacılığında yer alan tüm kişiler, bu tür malların taşınmasıyla ilgili zorunluluklar konusunda Adr uyarınca sorumluluk ve görevlerine uygun bir eğitim almış olmalıdır.
Sürücülerin sahip olması elzem olan gerekli bilgi ve beceriler, kuramsal dersler ve uygulamalı egzersizlerden oluşan bir eğitimle kazandırılmalıdır. Eğitim kurumu, eğitimcilerin tehlikeli mallar ile ilgili yönetmeliklerde yapılan ve tehlikeli malların taşınmasına ilişkin eğitsel gerekliliklere dair son gelişmeler hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olduklarından ve bu değişiklikleri dikkate aldıklarından emin olmalıdır. Eğitim, pratik uygulamaları içermelidir.
Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, yetkili kurum tarafından düzenlenmiş olan ve sürücülerin eğitime katıldıklarını ve tehlikeli madde taşımacılığı sırasında karşılanması gereken özel zorunluluklar hakkındaki sınavı geçtiklerini beyan eden bir sertifika (örneğin SRC5) taşımalıdırlar. Bu doğrultuda verilecek eğitim, temel bir eğitim ile ilgili durumlarda uzmanlaşma kursları biçiminde verilir.
Sürücülerin eğitimiyle amaçlanan, sürücülerin tehlikeli malların taşınması sırasında doğabilecek tehlikelere dair bilinçlenmesini sağlamak, kaza olasılığını en aza indirebilmek için gerekli olan temel bilgileri vermek ve herhangi bir kaza durumunda kendilerinin, çevrenin ve halkın güvenliği açısından, olayın etkilerini sınırlandıracak, gerekli olabilecek önlemleri almalarını sağlamaktır. Bu eğitim bireysel pratik egzersizleri de içerecek ve tüm sürücüler için asgari olarak verilen konuları kapsayan temel bir eğitim görevi görmelidir.
Sabit tanklarda ya da kapasitesi 1 m3’ten fazla olan sökülebilir tanklarda tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçların veya MPÜB’lerin (Mobil (gezgin) patlayıcı üretim birimi) sürücüleri, toplam kapasitesi 1 m3’ü aşan tüplü gaz tankerlerinin ve sürücüleri ile taşıma ünitesindeki münferit kapasitesi 1 m3’ü aşan tank konteynerlerinde, portatif tanklarda ya da ÇEGK’lerde (Çok elemanlı gaz konteyneri) tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçların veya MPÜB’lerin sürücüleri, en az aşağıda tanımlanan Tankta taşımacılığa ilişkin uzmanlaşma eğitimi ile ilgili konuları içerecek biçimde tanklarla taşıma yapabilmek için tank uzmanlık eğitimine devam edebilirler. Sınırlı tank uzmanlık eğitimi, ADR 8.2.1.4’te tanımlanan anılan araçların sürücülerine verilmeyecektir.
(Adr 8.2.1.4) Tehlike bölümü 1.4, uyumluluk grubu S hariç olmak üzere (bkz. Bölüm 8.5, S1) Sınıf 1 kapsamındaki maddeleri veya nesneleri taşıyan araçların sürücüleri, Sınıf 1 kapsamındaki maddeler ve nesneler ile Sınıf 5.1 kapsamındaki maddelerin karışık yüklerini taşıyan MPÜB’lerin sürücüleri (bkz. 7.5.5.2.3) ve belirli radyoaktif malzemeleri taşıyan araçların sürücüleri (bkz. Bölüm 8.5, S11 ve S12), en az 8.2.2.3.4 veya 8.2.2.3.5’te tanımlanan konuları kapsayan uzmanlık eğitimlerine katılacaktır.

Temel eğitim en az aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

(a) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel zorunluluklar;
(b) Başlıca tehlike türleri;
(c) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler;
(d) Çeşitli tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri;
(e) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgiler, yazılı talimatlar, vb.);
(f) İşaretleme, etiketleme, levha takma ve turuncu renkli ikaz levhası asma;
(g) Tehlikeli malların taşınması esnasında sürücünün yapması ve yapmaması gerekenler;
(h) Araçlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları;
(i) Aynı araçta ya da konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar;
(j) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler;
(k) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgi;
(l) Çok modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler;
(m) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi;
(n) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde eylem talimatları (kazaların önlenmesi, güvenlik, yangın ve diğer acil durumlar halinde alınacak eylemler, vb.);
(o) Güvenlik bilinci.

Tankta taşımacılığa ilişkin uzmanlaşma eğitiminin kapsayacağı özel konular en az aşağıdakileri içerecektir:

(a) Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan araçların davranışları;
(b) Araçlara ilişkin özel zorunluluklar;
(c) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemleri üzerinde genel kuramsal bilgi;
(d) Bu araçların kullanımı için geçerli olan ilave özel hükümler (onay belgeleri, onay işareti, levha takma ve turuncu renkli ikaz levhası, vb.).

Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin veya nesnelerin taşınmasına ilişkin uzmanlaşma eğitiminin kapsayacağı konular asgari şunlar olacaktır:

(a) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin spesifik tehlikeler;
(b) Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin spesifik gereklilikler.
Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif materyallerin taşınmasına ilişkin uzmanlaşma eğitiminin kapsayacağı konular asgari şunlar olacaktır:
(a) İyonlaştırıcı radyasyonla ilgili spesifik tehlikeler;
(b) Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, elleçlenmesi, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin spesifik gereklilikler;
(c) Radyoaktif malzeme içeren bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.
Tanklarda taşımaya ilişkin temel eğitim kursu ile uzmanlaşma eğitimi için, ders alan sürücülerin sayısına bağlı olarak, bireysel uygulamalı egzersizler kuramsal eğitim ile bağlantılı olarak yapılacak olup, asgari ilk yardım, yangın söndürme ve bir durum ya da kaza halinde yapılması gerekenleri kapsayacak şekilde pratik egzersizlere yönelik olarak ek derslerde konulabilir.

Yorum Yap